SLAVIC STUDIES / スラヴ研究

スラヴ研究 44号

ハバロフスク地方および沿海地方における機械工業企業の動態分析

村 上  隆

Copyright (c) 1997 by the Slavic Research Center( English / Japanese ) All rights reserved.


(第10表) 貨物運賃の上昇傾向  (対前年12月比倍率)
  1991 1992 1993 1994 1995* 1991−1994
ロシア全体の貨物輸送
 うち、鉄道
 2.1
 2.0
35.6
37.4
18.5
19.2
 3.5
 4.0
 ...
 ...
 4,840.7
 5,744.6
沿海地方の貨物輸送  1.9 49.6 34.9  3.0  1.7  9,866.9
ハバロフスク地方の貨物輸送
 うち、鉄道
 1.7
 1.7
20.3
21.7
13.4
13.7
 9.5
 9.6
 2.1
 2.1
 4,393
 4,851.8
(注) 上半期の数値。
(出所) ロシア全体の貨物輸送は Goskomstat Rossii, Transport i sviaz', Moskva, 1995, p. 207
沿海地方の1991−1993年の貨物輸送は Goskomstat Rossii PKKGS, Primorskii krai v 1993 godu, Vladivostok, 1994, p. 74
沿海地方の1994−1995年の貨物輸送は Utro Rossii, 30 ianvar' 1996.
ハバロフスク地方の1991−1994年の対前年比倍率は Goskomstat Rossii KHKGS, Statisticheskii ezhegodnik Khabarovskii
krai v 1994, Khabarosk, 1995, p. 149.
ハバロフスク地方の貨物輸送の1993年数値は1992年12月比で18.7倍である。Goskomstat Rossii, Rossiiskaia Federatsiia
i regiony Dal'nevostoch nogo ekonomicheskogo raiona v 1993 godu, Moskva, 1994, p. 72
ハバロフスク地方の貨物輸送の1995年数値は Goskomstat Rossii KHKKGS, Sotsial'-no-ekonomicheskoe polozhenie Khabarovskogo
kraia za 1995 g, Khabarovsk, 1996, p. 75.
鉄道貨物輸送はTikookeanskaia zvezda 9, fevral' 1996.